Top transparent
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik mechanik lotniczy
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Technik ekonomista
Technik logistyk stoisko na targach
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Regulamin rekrutacji


Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:

 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
  z 2013 r., poz.135)

 

 1. Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

 

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1.
 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Zapisy Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się także do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.
 4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www.zsznr1.pl oraz
  w tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu i jest publikowany na stronie www.zsznr1.pl oraz w tablicy ogłoszeń w holu główny
 6. Informacje o liczbie i rodzaju oddziałów otwieranych w poszczególnych typach szkoły oraz przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na dany rok szkolny zawarte są w załączniku nr 2 do regulaminu rekrutacji.
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły. (zał. nr 3)
 8. Wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do zachowania zasady poufności i bezstronności podczas udziału w pracach Komisji, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na odpowiedniej deklaracji (zał. nr 4).
 9. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 10. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli jako szkołę pierwszego wyboru.

 

 • 2.

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

 • szkole – należy rozumieć Zespół szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli;
 • dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
  w Zduńskiej Woli;
 • Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 • kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły;
 • liście zakwalifikowanych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy spełnili warunki formalne ustalone przez komisję rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 • liście niezakwalifikowanych - należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy spełnili warunki formalne ustalone przez komisję rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 • liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 • liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 • wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

 • 3.

 

 1. Do klas pierwszych szkoły w roku szkolnym 2014/15 przyjmowani są:

 

 • uczniowie, którzy kończą gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014;
 • absolwenci gimnazjum z lat poprzednich
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zalogowanie na stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl, wydrukowanie wniosku i złożenie go w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. w Sekretariacie Szkoły.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby  placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

 • 4.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

 • zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
 • postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
 • podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do szkoły;
 • postępowanie odwoławcze;
 • podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 • postępowanie odwoławcze;
 • postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

 • 5.

 

 

 1. Publikacja wyników naboru odbędzie się po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 8 lipca 2014 r. poprzez zamieszczenie list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na tablicy ogłoszeń.
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

 • 6.

 

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
  o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Wniosek pobiera się bezpośrednio ze strony lodzkie.edu.com.pl
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. Do wniosku załącza się:
 • Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktykę zawodową – dotyczy to kandydatów do oddziałów wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej dotyczącą problemów zdrowotnych kandydata ograniczających możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
 • Oświadczenia opiekuna prawnego kandydata (lub samego kandydata, jeśli jest pełnoletni) dotyczące spełnienia jednego z kryteriów określonych w § 2 pkt. 9 Zarządzenia Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014 r.:
 1. 5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4, składa się w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a §1 Kpa, odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta/burmistrza/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 1. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

 • 7.

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

 • 8.
 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu
 3. Niniejszy Regulamin uchyla wcześniejsze akty prawne wydane przez Dyrektora Szkoły
  w zakresie, którego dotyczy.

 

 

Małgorzata Cieślak

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
Załącznik nr 1

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5 / 2014

Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 10 marca 2014 r.

 

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego
i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:

 • 1
 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny 2014/15:

1) składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży

- od 3 marca do 31 marca 2014 r.,

2) składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r., do godz. 13.00,

3) analizy złożonych wniosków przez szkolne komisje rekrutacyjne w gimnazjach

- od 7 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r.,

4) wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych w gimnazjach

- od 28 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00,

5) składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży. Wprowadzania do systemu naboru danych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r., do godz. 13.00

6) testu badającego predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych

- od 19 maja do 6 czerwca 2014 r.

7) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych

- od 19 maja do 6 czerwca 2014 r.

8) dostarczenia przez rodziców dokumentów wskazanych przez gimnazja

- od 27 czerwca do 3 lipca 2014 r. do godz. 15.00

9) wywieszenia list przyjętych i nieprzyjętych w gimnazjach

- 4 lipca 2014 r., do godz. 15.00

 1. Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej (z zastrzeżeniem § 2 ust. 6):

- od 4 lipca 2014 r., godz. 13.00 do 8 lipca 2014 r., godz. 12.00.

 1. Ustala się następujące terminy ogłoszenia list przyjętych do: liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży:

- lista wstępna 4 lipca 2014 r., do godz. 13.00

- lista ostateczna 8 lipca 2014 r., godz. 13.00

 1. Przez listę wstępną należy rozumieć listę zakwalifikowanych kandydatów, a przez listę ostateczną należy rozumieć listę przyjętych kandydatów.

 

 • 2

 

 1. Prowadzenie naboru w formie elektronicznej, możliwe jest jedynie przy umożliwieniu dostępu do systemu przedstawicielowi Kuratorium Oświaty
  w Łodzi w ramach sprawowanego nadzoru.
 2. W przypadku prowadzenia naboru w systemie elektronicznym dla wszystkich organów prowadzących, obowiązują jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które w tym systemie uczestniczą.
 3. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/15, sformułowana przesz szkoły ponadgimnazjalne podlega upowszechnieniu przed 28 marca 2014 r. i nie może być zmieniona do czasu ogłoszenia listy wstępnej.
 4. Szkoły ponadgimnazjalne w przypadku każdej klasy umieszczonej w ofercie edukacyjnej wskazują cztery przedmioty punktowane w ramach rekrutacji do tej klasy. Jednym z tych przedmiotów jest obligatoryjnie język polski. Kandydaci otrzymują punkty za oceny z tych przedmiotów, umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. W ramach wyboru przedmiotów szkoły ponadgimnazjalne mogą określić, jako jeden z przedmiotów „język obcy” bez koniczności wskazania konkretnego języka. W takim przypadku kandydat otrzymuje punkty za ocenę z języka obcego nauczanego w gimnazjum w ramach zajęć obowiązkowych. Szkoły ponadgimnazjalne mogą też w ramach wyboru czterech przedmiotów wskazać w każdym przypadku poza językiem polskim nie więcej niż dwa przedmioty alternatywne, np. fizyka lub chemia.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci olimpiad dla gimnazjalistów, a także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.
 6. Uczniowie gimnazjum, którzy w latach szkolnych 2011/12 i 2012/13 zajęli w konkursach tematycznych (wymienionych w odpowiednich zarządzeniach Łódzkiego Kuratora Oświaty) na szczeblu wojewódzkim miejsca od pierwszego do trzeciego – zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.
 7. Kandydaci, zwolnieni z całości egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 4), nie biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu 8 lipca 2014 r.
 8. Kandydaci, zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego mogą na własną prośbę skorzystać z zasad obowiązujących dla kandydatów zwolnionych z całości egzaminu gimnazjalnego, opisanych w § 2 ust. 7 lub uczestniczyć w naborze na zwykłych zasadach.
 9. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Przyjęcie kandydata do danej klasy następuje na podstawie liczby punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Ponadto kandydaci w chwili potwierdzenia woli podjęcia nauki powinni przedstawić:

1) pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka obcego
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy kontynuacyjnej dwujęzycznej,

2) pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły, w której program nauczania w niektórych oddziałach wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,
w szczególności plastycznych lub muzycznych,

3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, zaliczenie prób sprawności fizycznej, pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) oraz pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klas i szkół sportowych,

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  i zaświadczenia o wynikach egzaminu, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej.
 2. Szkoły ponadgimnazjalne, niebiorące udziału w systemie naboru elektronicznego, dysponujące wolnymi miejscami przekazują informacje o liczbie miejsc drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Łodzi na adres e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl w następujących terminach:

- 4 lipca 2014 r., do godz. 11.00

- 8 lipca 2014 r., do godz. 11.00.

 1. Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach umieszcza się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl w dniach:

- od 4 lipca 2014 r. (lista wstępna)

- od 8 lipca 2014 r. (lista ostateczna).

 1. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie przeprowadziły pełnego naboru w terminie do dnia 8 lipca2014 r. – prowadzą rekrutację dodatkową w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję
  o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
 2. W przypadku likwidacji oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, umieszczonego w ofercie edukacyjnej, w którym w toku naboru szkoła zarezerwowała miejsca dla uczniów powtarzających naukę w klasie pierwszej – organ prowadzący powinien zapewnić tym uczniom możliwość kontynuacji kształcenia w danym zawodzie.

 

 • 3

 

Ustala się następujące dodatkowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej :

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych w ramach elektronicznego systemu naboru logują się na ogólnowojewódzkiej stronie internetowej lodzkie.edu.com.pl
 2. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
 3. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
 4. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 23 do 24 czerwca 2014 r., do godz. 15.00., (przy współpracy ze szkolnym administratorem), administrator systemu po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów.
 5. Deklaracja wyboru (wraz ze wszystkimi dokonanymi w niej zmianami) powinna być złożona w macierzystym gimnazjum (jeśli jest ono objęte systemem naboru) albo w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji w formie pisemnej oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż trzy (odwrotnie proporcjonalnie do liczby szkół wybranych w ramach naboru elektronicznego), jedynie na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej.
 7. Jeżeli macierzyste gimnazjum kandydata jest objęte systemem naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły ponadgimnazjalne objęte systemem naboru – nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu. Jeżeli gimnazjum macierzyste kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły ponadgimnazjalne z systemu – składa trzy kopie świadectwa i trzy kopie zaświadczenia w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wybrał szkoły ponadgimnazjalne spoza systemu, to do każdej z nich musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia. Jeżeli kandydat wybrał zarówno szkoły ponadgimnazjalne z systemu jak i spoza systemu, to do szkoły pierwszego wyboru składa tyle kopii świadectwa i zaświadczenia ile wybrał szkół z systemu, a dodatkowo do każdej ze szkół spoza systemu musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia.
 8. Kandydaci, będący absolwentami gimnazjów z lat ubiegłych, mogą logować się do systemu elektronicznego naboru we własnym zakresie, składając pisemną deklarację do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
 9. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, określonych w § 2 ust. 10, jest wystarczająca do przyjęcia (o przyjęciu danego kandydata decyduje liczba punktów a nie pozycja oddziału na liście preferencji).
 10. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, wymienionych w § 2 ust. 9, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

1) zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku

(dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi)

2) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) ocena zachowania.

 1. W szkole, która w poszczególnych oddziałach posiada niepełną listę zakwalifikowanych, szkolna komisja rekrutacyjna od 4 lipca 2014 r., godz. 13.00 dokonuje do tych oddziałów przyjęć na podstawie oryginału świadectwa, wyłącznie takich kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej innej szkoły, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego, celem ustalenia listy przyjętych.
 2. W szkole, która we wszystkich oddziałach posiada wypełnioną listę zakwalifikowanych, nie dokonuje się przyjęć innych kandydatów spoza tej listy aż do 8 lipca 2014 r., godz. 13.00

 

.§ 4

 

Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

1) stopień celujący - 15 punktów

2) stopień bardzo dobry - 13 punktów

3) stopień dobry - 11 punktów

4) stopień dostateczny - 7 punktów

5) stopień dopuszczający - 2 punkty

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 2. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum

1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):

 1. a) jeden tytuł – 11 punktów,
 2. b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,

2) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):

 1. a) w jednym konkursie – 6 punktów,
 2. b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):

 1. a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
 2. b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,

albo (w przypadku braku osiągnięć, co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym – 3 punkty,

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

 1. Uczeń gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 punktów. Punkty są przyznawane, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia wymienione w § 4 ust. 5 oraz umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum nie przekracza 28 punktów.

W przypadku, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, tak, aby suma wszystkich punktów wyniosła 33.

 1. Laureaci i finaliści etapu ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II” otrzymują liczbę punktów przewidzianą w Zarządzeniu Nr 42/2013 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 24 września 2013 roku.

 

 • 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Łódzkiemu Wicekuratorowi Oświaty.

 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Wykaz oddziałów w poszczególnych typach szkół, do których prowadzona
jest rekrutacja w roku szkolnym 2014/2015
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli
Lp. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty
z rozszerzonym
 programem nauczania / zawody/profile
Języki obce Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
1. Technikum nr 1 TE Technik ekonomista: kwalifikacje:

 

1.Planowanie i prowadzenie

działalności w organizacji

2. Prowadzenie rachunkowości

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- matematyka,

- geografia,

- j. obcy

 

TH Technik handlowiec: - kwalifikacje

 

1. Prowadzenie sprzedaży

2. Prowadzenie działalności

handlowej

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- matematyka,

- geografia

- j. obcy

TM Technik mechanik :kwalifikacje:

 

1. Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń lub

użytkowanie obrabiarek

skrawających lub

wykonywanie i naprawa

elementów maszyn, urządzeń

i  narzędzi

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

TO Technik technologii odzieży: kwalifikacje:

 

 1. Projektowanie wyrobów

odzieżowych

2.Organizacja procesów

wytwarzania wyrobów

odzieżowych

3.Wykonanie usług krawieckich

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- j. obcy,

- matematyka,

- informatyka

TS Technik pojazdów samochodowych: kwalifikacje:

 

- Diagnozowanie i naprawa

podzespołów i zespołów pojazdów

samochodowych,

- Diagnozowanie oraz naprawa

elektrycznych i elektronicznych

układów pojazdów

samochodowych,

- Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka

TL Technik logistyk: kwalifikacje:

 

- Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania,

- Zarządzanie środkami

technicznymi podczas realizacji

procesów transportowych,

- Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych.

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- matematyka,

- geografia,

- j. obcy

TOR Technik organizacji reklamy: kwalifikacje:

 

- Sprzedaż produktów i usług

   reklamowych,

- Organizacja i prowadzenie

kampanii reklamowej.

2 do wyboru spośród:

 

- j. rosyjski

- j. niemiecki,

- j. francuski

- j. angielski

- j. polski,

 

- j. obcy,

- matematyka,

- informatyka

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 D  -mechanik monter maszyn

 

i urządzeń

- operator obrabiarek skrawających

- krawiec

1 do wyboru spośród:

 

j. niemiecki ,

j. francuski

j. angielski

j. rosyjski

- j. polski,

 

- j. obcy,

- matematyka,

- informatyka

W wielozawodowa 1 do wyboru spośród:

 

j. rosyjski,

j. francuski,

j. angielski

j. niemiecki

- j. polski,

 

- j. obcy,

- geografia,

- informatyka

 

 

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 3/DU/2014

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15

Na podstawie art. 20z b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)

Zarządza się :

 • 1.

Powołuję w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole na rok szkolny 2014/15 w składzie:

1)            Małgorzata Jakś

2)            Ewa Kubiak

3)            Małgorzata Majewska

4)            Krystyna Szczepańska

 • 2.

Wyznaczam na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w § 1   p. Małgorzatę Jakś .

 • 3.

Komisja rozpoczyna pracę od dnia 24 marca 2014 r. i kończy pracę po zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 • 4.

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji  z Procedurą postępowania rekrutacyjnego i Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej, wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Nr  3/DU/2014 oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w powyższych dokumentach.

 • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

Małgorzata Cieślak

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime Regulamin rekrutacji 2018-04-25 135 KB pobierz