Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym


W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz gimnazjum dla dorosłych ustala się następujące terminy:

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych ( w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych od 22 maja do 21 czerwca 2017 r. do g. 12:00. W postępowaniu uzupełniającym - od 12 lipca od g. 12:00 do 14 lipca 2016 r. do g. 12:00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do g. 12:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów do 29 czerwca 2017 r. ( w postępowaniu uzupełniającym do 17 lipca 2017 r. )

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 3 lipca 2017 r. do g. 12:00, w postępowaniu uzupełniajacym do 7 sierpnia 2017 r. do g, 12:00.

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym od 23 czerwca 2017 r. g. 12:00 do 5 lipca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniajacym 7 sierpnia do g. 15:00.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo samego kandydata pełnoletniego, woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 lipca 2017 r. g. 12:00 do 10 lipca 2017 r. g. 12:00,  w postępowaniu uzupełniajacym od 8 sierpnia 2017 r. g. 12:00 do 10 sierpnia 2017 r. g. 15:00.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym 11 lipca 2017 r. do g. 12:00,  w postępowaniu uzupełniającym 11 sierpnia 2017 r.do g. 12:00.

Rekrutacja dla dorosłych:

  • Od 1 lipca  2017 r. można składać dokumenty do Gimnazjum dla Dorosłych