Top transparent
Targi edukacyjne dlagimnazjalistow technik ekonomista i mechanik lotniczy
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
Technik logistyk stoisko na targach
Technik mechanik lotniczy
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

RODO


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
  w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10, e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl .
 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 1. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 1. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:    

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, zwana dalej „placówką”, ul. Żeromskiego 10, e-mail zsznr1zdwola@interia.pl.

2.      Inspektorem Ochrony Danych, jest Sebastian Łabowski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3.     Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.

4.      Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.

5.    Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej - tj. do czasu zakończenia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.      Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.

8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie placówki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.