Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika


 

galeria

W lipcu 2017 r. i sierpniu 2017 r. grupa II  uczestników projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odbywała staże w zawodzie technik pojazdów samochodowych w następujących firmach:


1. Zakład Mechaniki Pojazdowej Zdzisław Wawrzyniak w Zduńskiej Woli – 2 stażystów
2. Autoryzowanej Stacji Dealerskiej TOYOTA„AVES Sp. z o.” w Czechach – 4 stażystów
3. Autoexpert s.c. Zdzisław Wawrzyniak Arkadiusz Wawrzyniak w Zduńskiej Woli - 2 stażystów
4. AUTOMARK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli – 2 stażystów 

W wyniku pracy ww. firmach uczestnicy nabywali wiedzę, kompetencje i umiejętności m.in.
w zakresie:

 1. Organizowanie stanowiska pracy.
 • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Stosowanie zasad ergonomii podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Gospodarka narzędziowa, narzędzia i procedura ich pobierania według dokumentacji technologicznej.
 • Utrzymanie stanowiska pracy w należytym porządku.
 1. Diagnozowanie pojazdów samochodowych na Stacjach Kontroli Pojazdów.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych będących na wyposażeniu SKP.
 • Prawidłowa interpretacja wyników badań.
 1. Obsługa i naprawa pojazdów .
 • Wykonywanie różnorodnych prac naprawczych i obsługowych.
 • Wykonywanie prac związanych z naprawą na hali napraw (serwis) wykorzystując narzędzia uniwersalne i specjalistyczne.
galeria

W lipcu 2017 r. i sierpniu 2017 r. grupa I  uczestników projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odbywała staże w zawodzie technik mechanik w następujących firmach:

 1. Norautron S.A. w Zduńskiej Woli – 4 stażystów
 2. „STEMOT” Strzeliński Koszorek Sp. J. w Zapolicach – 6 stażystów 

W wyniku pracy ww. firmach uczestnicy nabywali wiedzę, kompetencje i umiejętności m.in. w zakresie:

 1. Organizowania stanowiska pracy.
 • Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Stosowania zasad ergonomii podczas wykonywania zadań zawodowych.
 • Gospodarki narzędziowej, narzędzia i procedura ich pobierania według dokumentacji technologicznej.
 • Utrzymania stanowiska pracy w należytym porządku.
 1. Obróbki skrawaniem ręczna.
 • Wykonywania niezbędnych prac z zakresu obróbki ręcznej w czasie wykonywania czynności zawodowych operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Prawidłowego stosowania narzędzi i urządzeń do obróbki ręcznej.
 1. Obróbki skrawaniem maszynowej – obsługi typowych konwencjonalnych obrabiarek skrawających.
 • Wykonywania różnorodnych prac przygotowawczych na konwencjonalnych tokarkach, frezarkach, szlifierkach, przecinarkach, przeciągarkach, itp..
 • Wykonywania prac związanych z uzbrajaniem obrabiarek konwencjonalnych w narzędzia, uchwyty i przyrządy obróbkowe, przedmioty obrabiane.
 • Optymalizacji procesu obróbki.
 1. Obróbki skrawaniem maszynowa – obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie.
 • Budowy obrabiarki sterowanej numerycznie.
 • Systemu sterowania obrabiarki.
 • Pobierania narzędzi według karty ustawczej.
 • Pomiaru narzędzi i wprowadzanie danych o narzędziach do sterownika obrabiarki.
 • Określenia punktu zerowego przedmiotu obrabianego.
 • Wczytanie/wpisanie programu obróbki do sterownika obrabiarki.
 • Wprowadzenia niezbędnych korekt i uruchomienia obróbki automatycznej przedmiotu.
 • Kontroli wyników obróbki, wprowadzenia niezbędnych korekt do rejestru narzędzi i programu sterującego.
 1. Kontroli jakości
 • Organizacji i zakresu pracy kontroli międzyoperacyjnej i końcowej oraz dokumentacja techniczna kontroli.
 • Narzędzi, urządzeń i przyrządów kontrolnych.
 • Zapoznania z systemem jakości stosowanym w przedsiębiorstwie.
galeria

W  drugim tygodniu czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” dotyczące zbliżających się staży. Koordynator projektu p. Marcin Tęsiorowski poinformował przyszłych stażystów o obowiązkach i uprawnieniach związanych z odbywaniem staży:

 •  warunkach przejazdów oraz ubezpieczenia uczestników projektu od następstw nieszczęśliwych  wypadków,
 • przestrzeganiu swojego harmonogramu pracy ustalonego przez pracodawcę,
 • rzetelnym wykonywaniu wszelkich powierzonych czynności.

Uczestnicy będą uzyskali informacje na temat obowiązku dokumentowania przebiegu stażu w „Dzienniczkach stażu”.  Ponadto zobowiązani są także do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.


Od 19 kwietnia 2017 r. realizowany  jest kurs „Programowanie i obsługa obrabiarek CNC” w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” współfinansowanego w ramach EFS RPO województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W szkoleniu , które obejmuje 40 godzin, uczestniczy dziesięciu uczniów z klasy 2 TM  i 3 TM. Zajęcia prowadzi pan Marcin Tęsiorowski w pracowni programowania i obsługi obrabiarek CNC.
Zajęcia obejmują następującą tematykę:
- pisanie programów sterujących pracą obrabiarki CNC z wykorzystaniem oprogramowania  CNC i CAM;
- dobór narzędzi skrawających, uchwytów obróbkowych i narzędzi pomiarowych do obróbki NC;
- dobór parametrów skrawania;

- analiza i optymalizacja napisanego programu NC;
- wprowadzanie korekt w programie;
- obsługa obrabiarki CNC w trybie ręcznym;
- obsługa obrabiarki CNC w trybie automatycznym
- mocowanie przedmiotu i narzędzi;
- wprowadzanie wartości korekcyjnych narzędzi do rejestru narzędziowego;
- ustalanie punktu zerowego przedmiotu obrabianego;
- kontrola wymiarowo – kształtowa przedmiotu po obróbce.

galeria

Od 7 kwietnia 2017 r. realizowany  jest kurs „Diagnostyka pojazdowa” w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” współfinansowanego w ramach EFS RPO województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W szkoleniu uczestniczy dziesięciu uczniów z klasy 2 TS  i 3 TS. Zajęcia prowadzi pan Sławomir Kornatka.

Tematyka zajęć kursu diagnosta samochodowy obejmuje:

 1. sprawdzenie oraz ocenię prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
 2. przeprowadzanie badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.
 3. Przeprowadzanie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
 4. Przeprowadzanie badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych - ADR.
galeria

  7 kwietnia 2017 r. grupa 20 uczniów (10 z technikum mechanicznego i 10 z technikum pojazdów samochodowych) wraz z 6 nauczycielami przedmiotów zawodowych zwiedzali targi motoryzacyjne „Motor show 2017” w Poznaniu. Wyjazd był zorganizowany w ramach zadania 9 projektu „OD MECHANIKA DO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA”,  współfinansowanego   w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

galeria

W ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” uczniowie klas technikum samochodowego oraz mechanicznego uczestniczyli w Targach  w Kielcach. Uczestnicy wyjazdu mogli poznać najnowsze techniki obróbki metali. Np. na  zdjęciu zamieszczonym poniżej jest naturalnej wielkości model ażurowego, czerwonego Ferrari Lusso, który jest drukowany ręcznymi drukarkami 3D przez grupę koła naukowego z Politechniki Warszawskiej.

galeria

11 stycznia 2017 r. rozpoczęły się kursy języka obcego  zawodowego technicznego dla uczniów w ramach realizacji zadania 8 projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W trakcie kursów językowych uczniowie poznają słownictwo w języku angielskim i niemieckim z dziedziny programowania i obsługi obrabiarek CNC oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Uczestnicy kursów poznają również zagadnienia w językach obcych dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poruszania się na ryku pracy.

W ramach tego zadania zorganizowane zostaną następujące kursy:

 1. Język niemiecki zawodowy techniczny dla I grupy (10 uczniów) – technik mechanik - 30 godz. – prowadzący p. Małgorzata Cieślak
 2. Język angielski zawodowy techniczny dla I grupy (10 uczniów) – technik mechanik - 30 godz. – prowadzący p. Aneta Klimczak
 3. Język niemiecki zawodowy techniczny dla II grupy (10 uczniów) – technik pojazdów samochodowych - 30 godz. –
   prowadzący p. Barbara Makowska
 4. Język angielski zawodowy techniczny dla II grupy (10 uczniów) – technik pojazdów samochodowych - 30 godz. – prowadzący p. Anna Binas
galeria

Zadanie pierwsze projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” polegało na adaptacji pracowni szkolnej na potrzeby Pracowni Programowania i Obsługi Obrabiarek CNC. Zadanie to obejmowało również zakup tokarki sterowanej numerycznie CNC z układem sterowania i z pełnym wyposażeniem oraz zakup oprogramowania MTS. 12 grudnia 2016 r. dotarła do nas tokarka dydaktyczna EduTurn 6S. Została ona zainstalowana w wyremontowanej pracowni nr 21.

galeria

W ramach zadania 2 i 4 Projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” doposażono pracownie ćwiczeń praktycznych i pracownię programowania i obsługi obrabiarek CNC.
Dzięki zakupionym narzędziom uczniowie zyskali możliwość skuteczniejszego  przygotowywania się do egzaminów zawodowych. Wyposażone pracownie wykorzystywane będą do prowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu finansowanego przez  EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

galeria

W ramach zadania 3 Projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” doposażono pracownie języka angielskiego zawodowego i języka niemieckiego zawodowego. Zakupiono podręczniki w języku niemieckim i angielskim do nauki języka obcego zawodowego w zawodzie technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych oraz słowniki techniczne. Doposażenie polegało również na zakupie nowych ławek i krzeseł dla uczniów, oraz biurek i krzeseł dla nauczycieli.
Wyposażone pracownie wykorzystywane będą do prowadzenia kursów języka obcego zawodowego
w ramach projektu finansowanego przez  EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

galeria

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy harmonogram


Od 14 października 2016 r. realizowane  jest szkolenie„Nowoczesne techniki obsługi i naprawy pojazdów samochodowych”. W szkoleniu , które obejmuje 40 godzin, uczestniczy dziesięciu uczniów z klasy 2 TS  i 3 TS. Zajęcia prowadzi pan Sławomir Kornatka w pracowni samochodowej.

galeria

Harmonogram zajęć

Od 11 października 2016 r. realizowany  jest kurs „Podstawy programowania obrabiarek CNC dla uczniów w pracowni CAD/CAM/CNC” w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” współfinansowanego w ramach EFS RPO województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W szkoleniu , które obejmuje 40 godzin, uczestniczy dziesięciu uczniów z klasy 2 TM  i 3 TM. Zajęcia prowadzi pan Marcin Tęsiorowski.
 Zajęcia obejmują następującą tematykę:

- przegląd katalogów obrabiarek, narzędzi, oprzyrządowania, filmów z przykładami obróbki; 
- podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z wykorzystaniem systemu Zero - OSN;
- przygotowanie programów obróbczych i symulacja pracy tokarki sterowanej numerycznie;
- dobór narzędzi i parametrów obróbki;
- podstawy modelowania bryłowego, generowania dokumentacji płaskiej i modelowania złożeń w programie Solid Edge;
- obsługa Pulpitu sterującego obrabiarki CNC - EMCO Sinumerik 840D/810D;
- wprowadzanie treści programu za pomocą Pulpitu sterującego EMCO Sinumerik  840D/810D;
- uruchomienie programu obróbczego na Pulpicie sterującym EMCO Sinumerik 840D/810D;
- definiowanie narzędzi, opracowanie programów obróbczych na tokarkę NC i frezarkę NC  z wykorzystaniem oprogramowania WinNC i pulpitu sterującego obrabiarka CNC;              
- symulacja programów w module toczenia i frezowania;
- wykorzystanie cykli obróbczych tokarskich i frezarskich podczas programowania.


29 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem NR 2/DO/2016 dyrektora ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, na którym dokonano analizy ankiet rekrutacyjnych kandydatów zgłoszonych do projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowano 20 uczniów oraz 6 nauczycieli. Utworzono listę zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych oraz listę rezerwową.


5 września 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie informacyjne z rodzicami , na którym przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące realizacji projektów unijnych. Rodzice otrzymali ulotki zawierające najważniejsze informacje o projektach.