Pliki do pobrania:

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli,
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10
 poszukuje osoby na stanowisko – KIEROWNIK GOSPODARCZY

I LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

                     
0,65 etatu (26 godz. tygodniowo) – umowa o pracę

II GŁÓWNE OBOWIĄZKI I WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 2-letni staż pracy, wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 6-letni staż pracy (preferowane kierunki wykształcenia – administracja, zarządzanie, ekonomia),
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów UE lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, przepisów bhp
  i ppoż. oraz innych związanych z funkcjonowaniem szkoły publicznej,
 • znajomość obsługi programów: biegła obsługa komputera ( znajomość programów Microsoft Excel, Word, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej), faxu, kserokopiarki,

III WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w placówkach oświatowych,
 • dobra organizacja pracy, rzetelność,
 • odpowiedzialność i samodzielność,
 • dyspozycyjność i terminowość,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

IV ZAKRES ZADAŃ

 1. organizacja, nadzór, kontrola i ocena pracy pracowników obsługi, określenie ich zadań i zakresu odpowiedzialności w formie zakresów czynności,
 2. systematyczne przeglądy wszystkich pomieszczeń szkolnych oraz terenu przyległego do budynków szkoły pod kątem sprawności techniczno-eksploatacyjnej, zabezpieczenia majątku szkolnego
  z uwzględnieniem przepisów bhp oraz ładu i porządku,
 3. prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 4. planowanie wydatków związanych z obsługą techniczno–eksploatacyjną szkoły,
 5. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, w oparciu o przepisy
  o zamówieniach publicznych dokonywanie zakupu:  materiałów, wyposażenia w pomoce i sprzęt, prowadzenie bieżących remontów,
 6. zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków oraz zabezpieczenia majątku szkolnego,
 7. przygotowanie planów remontów bieżących i kapitalnych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, oraz dokonywanie odbioru wykonanych prac.
 8. prowadzenie książki remontów budynków szkolnych oraz sprzętu,
 9. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej  gospodarowania majątkiem szkoły (umowy najmu),
 10. wykonywanie zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

V WYMAGANE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączniku na stronie BIP)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
  za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z  procesem rekrutacji, o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika gospodarczego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 07.09.2020 r. (liczy się data wpływu ) na adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10: „ Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.”
Dokumenty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII ZASADY REKRUTACJI

1.Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
2.Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.
3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli oraz na tablicy informacyjnej
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

VIII INNE INFORMACJE

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10,
tel. : 43/823-30-61, e-mail:zsznr1zdwola@interia.pl
Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:
a)       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320),
b)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282);
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania;
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43/823-30-61
W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zduńska Wola, 24 sierpnia 2020 r.