im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Samorząd uczniowski

 

Samorząd uczniowski jest świadomym i dobrowolnym uczestnictwem młodzieży w życiu szkoły. Praca w samorządzie uczy młodzież rozpoznawania i rozumienia potrzeb najbliższego środowiska, współżycia i współdziałania w zespole, aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły. Kształci umiejętności kierownicze i organizacyjne.

Samorządność uczniów przejawia się w różnych działaniach, które można podzielić na cztery podstawowe grupy:

 • organizacyjno-porządkowe (powoływanie komisji odpowiedzialnych za realizacja poszczególnych zadań samorządowych, organizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego i wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Miasta, opracowanie harmonogramu uroczystości szkolnych, gospodarowanie funduszem samorządowym itp.)
 • działania w zakresie reprezentowania ogółu uczniów i interwencji (współpraca z nauczycielami i rzecznikiem praw ucznia, reprezentowanie uczniów na forum szkoły, organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 • działania rekreacyjne, obejmujące: wycieczki, imprezy klasowe i ogólnoszkolne, wyjścia do kina itp.
 • działania środowiskowe, do których można zaliczyć: prace użytkowe na rzecz miasta, pomoc Domowi Dziecka czy pomoc finansową uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca

 • Aleksandra Gorczyca - kl. III TEO


Zastępca przewodniczącej:

 • Adam Piekielny - kl. II TMS

Protokolantka:

 • Karolina Bober - kl. III TLR

Skarbnik:

 

 • Natalia Bednarek - kl. II TMS

Członkowie:

 • Natalia Sopur - kl. II TL
 • Aleksandra Karsznia - kl. III TEO
 • Alicja Matczak- kl. III TEO
 • Michał Krajda - kl. III TL
 • Wiktor Michalak - kl. III TE
 • Łukasz Jędrasiak - 
 • Monika Wacławek - II TE
 • Karolina Janicka - II TE
 • Jakub Rozpędzki - II TMS

Opiekun Samorządu

 • Katarzyna Bombrych 
 • Anna Łapeta