im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Rys historyczny

Państwowa Szkoła Techniczno Przemysłowa przy ul. Zielonej 5

1945-46
Wznowienie nauki w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej. Inauguracja działalności Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej, która realizuje program przedwojennych gimnazjów.
Funkcję dyrektora sprawuje Władysław Rakowski.
Szkoła mieści się w budynkach przy ul. Zielonej 5. Nauka odbywa się nieregularnie.

1946-47                                                                                                                                                               
Na stanowisku dyrektora zasiada Stanisław Górnikiewicz.
Na potrzeby warsztatów szkolnych adaptowany zostaje budynek po zakładach samochodowych "Automontaż" przy ul. Świerczewskiego. Z powodu ubogiego wyposażenia warsztatów i braku stanowisk pracy, część uczniów odbywa praktyczną naukę zawodu w Państwowej Fabryce Maszyn.
Dyplomy czeladnicze otrzymują pierwsi absolwenci Gimnazjum Mechanicznego.

Warsztaty szkolne przy ul. Świerczewskiego.

 

 1947-48
Działalność rozpoczyna 3-letnie Liceum Mechaniczne. Przy ul. Łaskiej 12 powstaje internat szkolny. Jego kierownikiem zostaje Jan Kubiak - późniejszy długoletni wicedyrektor TM.
 
1948-49
Państwowa Szkoła Techniczno-Przemysłowa składa się z 5 szkół:  4-letniego Gimnazjum Mechanicznego, 3-letniego Gimnazjum Mechanicznego, Liceum Mechanicznego I stopnia, Liceum Mechanicznego dla uczniów z "małą maturą" i Liceum Tkacko-Mechanicznego I stopnia. Kształci się w nich 293 uczniów.
 
1949-50
Dyrektorem mianowany zostaje Franciszek Gołąb.
W szkole odbywa się pierwsza matura. Spośród 12 absolwentów 4 kontynuuje naukę w wyższych uczelniach technicznych, 8 zaś podejmuje pracę w przemyśle.
 
1950-51

Budynek dawnego internatu.

Funkcję dyrektora przejmuje Bolesław Płodowski.
W wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego i zniesieniu dwu stopni nauczania na poziomie gimnazjalnym i licealnym, Państwowa Szkoła Techniczno-Przemysłowa przekształcona zostaje w Technikum Mechaniczne.
Internat dostaje nowy lokal w barakach przy Placu Krakowskim 17a. W warsztatach uruchomiona zostaje praktyczna nauka w zawodach stolarz i tapicer.
 
1952-53
Dyrektorem Technikum Mechanicznego zostaje Jan Szurgot.
 
1953-54
Do Technikum Mechanicznego przyłączona zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Kształci ona uczniów w zawodach: tokarz, stolarz meblowy, tapicer i radiomonter. 516 uczniów kształci si

Maturzyści 1957 r.

ę w 11 klasach Technikum Mechanicznego i 6 klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nauka odbywa się na dwie zmiany.
 

1955-56
Szkoła obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Ukończyło ją dotychczas 207 techników i 115 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Systematycznie remontowane i rozbudowywane są budynki szkolne.
W warsztatach powstaje oddział blacharski.
 
1956-57
 Kierowanie szkołą przejmuje Józef Matusiak.
 
1957-58
Okres nauczania w technikum zostaje wydłużony do 5 lat. W siedzibie szkoły znajdują miejsce: Zasadnicza Szkoła Włókiennicza Przyzakładowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Międzyzakładowa dla Pracujących.

Nowa szkoła przy ul. Żeromskiego 10.

 

1960
Rozpoczyna się budowa nowego obiektu szkolnego przy ul. Żeromskiego 10.
 
1962-63
W Technikum powstaje specjalność: radiotechnika i telewizja.
 
1963-64
Nowy budynek Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje oddany do użytku.
 
1964
 Funkcję dyrektora sprawuje Jerzy Brodecki. Funkcję zastępcy - Jan Kubiak.

Maturzyści 1969 rok.

 

1970-71
Szkoła istnieje już 25 lat. Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, dekretem Ministerstwa Oświaty, otrzymują imię Obrońców Westerplatte i zgodę na ustanowienie sztandaru.
W warsztatach szkolnych skonstruowana i opatentowana zostaje maszyna do cięcia odpadów włókienniczych. Jej twórcą jest Stanisław Lewandowski - główny konstruktor warsztatów szkolnych. Maszyna GOW-2 wysyłana jest na rynki zagraniczne. Warsztaty świadczy także różne usługi dla przemysłu kooperując z miejscowymi zakładami pracy: "Matexem" i "Bojownikiem".
Młodzież kształci się w dwóch klasach Technikum Mechanicznego, 4 klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 2 klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w następujących specjalnościach: tokarz,

Tablica pamiątkowa.

mechanik maszyn i urządzeń oraz blacharz.
 

1971-72
 Powstaje trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum Zawodowe o specjalności mechanik obróbki skrawaniem.
Przy szkole powstaje Klub Młodego Nauczyciela, którego opiekunką jest Anna Syrewicz. Członkowie klubu spotykają się w świetlicy na imprezach kulturalno-oświatowych. Organizowane są wyjazdy do teatru, spotkania z pisarzami, działaczami społecznymi i znanymi aktorami.
 
1973-74
Technikum Mechaniczne i Zespół Szkół Zawodowych otrzymują jedną wspólną nazwę: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli. W skład Zespołu wchodzą następujace szkoły: Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących, Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca, Liceum Zawodowe.
 
1976

Internat szkolny przy ul. Konwaliowej.

Stanowisko dyrektora zajmuje Jan Sokala. Rolę zastępców pełnią: Zofia Jackowska i Zdzisław Rogalski.
 
1980
Funkcję zastępcy dyrektora po Zdzisławie Rogalskim przejmuje Stanisław Markiewicz. 1982
Rozpoczęta zostaje budowa nowych warsztatów szkolnych. Internat mieści się w dotychczasowym hotelu robotniczym przy ul. Konwaliowej.
 
 1985
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 obchodzi 40-lecie istnienia.
 
1987-88
Otwarte zostaje Policealne Studium Zawodowe na podbudowie programowej liceum ogólnokształcą

Jubileusz 40-lecia szkoły.

cego o specjalności obróbka skrawaniem.
 

1990-91
Powstają 2 klasy czteroletniego Liceum Ekonomicznego. W Liceum Zawodowym uruchomiona zostaje specjalność ekonomiczna.
 
1992-93
Powstaje czteroletnie Liceum Handlowe kształcące w zawodzie technik handlowiec.
 
1993-94
Na VI Ogólnopolskim Sympozjum Szkół Westerplatte w Miechowie Zespół Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli zostaje przyjęty w poczet Klubu Szkół im. Westerplatte.
W Policealnym Studium Zawodowym powołano nowy kierunek-technik prac biurowych.
 
1995
Jubileusz 50-lecia Technikum Mechanicznego. Dyrekcja szkoły organizuje zjazd absolwentów. W Mennicy Państwowej wybity zostaje pamiątkowy medal.
 

Budynek nowych warsztatów szkolnych przy ul. Żeromskiego 10.

1999
 Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zostaje Krzysztof Klimczak.
 
2000
Miejsce dotychczasowego dyrektora d/s pedagogicznych zajmuje Małgorzata Cieślak. Powstaje trzyletnie Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
 
2002
4-letnie i 5-letnie Liceum Ekonomiczne oraz 5-letnie Technikum Mechaniczne działające na podbudowie szkoły podstawowej, przekształcone zostaje w 4-letnie pogimnazjalne Technikum nr 1 o kierunkach: ekonomicznym i mechanicznym. Otwarte zostaje 3-letnie Liceum Profilowane i Liceum Handlowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 
 2003-04
Przestaje istnieć stanowisko dyrektora d/s wychowawczych, które sprawowała dotychczas Zofia Kossakowska.
 
 2004-05

Jubileusz 50-lecia szkoły.

Dotychczasowe 3-letnie Liceum Handlowe przekształcone zostaje w  3-letnie Technikum Uzupełniające nr 1 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
 
2005-06
Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zostaje dołączone Technikum Włókiennicze.
 Stanowisko dyrektora ds. wychowawczych obejmuje Barbara Kabot.
W Technikum nr 1 zostaje otwarty nowy kierunek - technik technologii odzieży.
W ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół, współfinansowanego z EFS, otrzymujemy sprzęt do pracowni komputerowej Technikum nr 1.
Technikum Mechaniczne świętuje 60-lecie swego istnienia. Tradycyjnie odbywa się zjazd absolwentów. Zespół Szkół Zawodowych otrzymuje nowy sztandar.
W szkole zostaje zainstalowany system zabezpieczeń, monitorowany przez firmę Dyskrecja Service.

2006
 Zniesiona zostaje funkcja kierownika szkolenia praktycznego. Sprawy związane ze szkoleniem praktycznym uczniów obejmuje kierownik pracowni ćwiczeń praktycznych - Jacek Majewski.

Medale pamiątkowe wybite z okazji 50-lecia szkoły.

Powstaje pracownia technologii odzieży wyposażona w sprzęt komputerowy uzyskany z unijnego programu Phare 2003.
W ramach projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w  bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, biblioteka otrzymuje cztery kolejne komputery, drukarkę i skaner.
 

2007
W ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół, współfinansowanego z EFS, otrzymujemy sprzęt do pracowni komputerowej Liceum profilowanego.
 
2009
Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zostaje Małgorzata Cieślak. Miejsce dyrektora d/s pedagogicznych zajmuje Edyta Mataśka. Kierownikiem pracowni ćwiczeń praktycznych zostaje Krzysztof Klimczak.
 
 

Zjazd absolwentów z okazji jubileuszu 60-lecia TM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy sztandar ZSZ nr1.