Top transparent
 dsc2029
Teagi edukacyjne dla gimnazjalist%c3%93w
Technik ekonomista
Technik przemys%c5%81u mody (6)
55460136 420084385408753 5217777921904607232 n
Slider
Technik organizacji reklamy (3)
Technik mechanik samochodwy (4)

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła II stopnia nr 1 w Zduńskiej Woli na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia. Rok szkolny 2020/2021.


Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Branżowa szkoła II stopnia nr 1 w Zduńskiej Woli

na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia.

rok szkolny 2020/2021.

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
 • §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)

 

 

 

II. Oferta edukacyjna:

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021:

 • Technik mechanik 311504

Dla absolwentów w zawodzie:
- Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310  - ukończona jedna z kwalifikacji:
 M.17 lub MG.17
lub
- Operator obrabiarek skrawających 722307 - ukończona jedna z kwalifikacji:
M.19lub MG.19
lub
- Ślusarz 722204 - ukończona jedna z kwalifikacji: M.20 lub MG.20

 • Technik pojazdów samochodowych 311513

Dla absolwentów w zawodzie :
- Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203  - ukończona jedna
z kwalifikacji: M.12 lub MG.12
lub
- Mechanik pojazdów samochodowych 723103 - ukończona jedna z kwalifikacji:
M.18 lub MG.18

 

 • Technik  handlowiec 522305

Dla absolwentów w zawodzie:

- Sprzedawca 522301 - ukończona jedna z kwalifikacji: A.18 lub AU.20.

III. Kryteria rekrutacji:

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata.
 3.  Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 4.  Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 zostanie podana na stronie internetowej szkoły (http://zsznr1.pl/) oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
 2. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły II Stopnia nr 1.

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go z listy uczniów.

 1. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia oraz przez podanie listy na stronie internetowej szkoły.
 2. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.)

 

IV. Wymagane dokumenty

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2.  Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 3. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 5. wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz język obcy podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym – maksymalnie do uzyskania 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem –18 pkt.

Dokumenty jakie należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 1.  Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I stopnia
 2. Dyplom uzyskania kwalifikacji zawodowych
 3. Ankieta kandydata
 4.  Podanie o przyjęcie do szkoły.

 

 

 

V. Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydaci mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej      z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia kandydaci mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  • Terminy rekrutacji:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminw postępowaniu rekrutacyjnym

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r
do godz. 15

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

na bieżąco
do 11 sierpnia 2020

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

 1.  

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r

 1.  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:
- Oryginału świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej
-  Oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej
- Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły)

od 13sierpnia 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. § 11b ust. 6-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.)

Kontakt w sprawie rekrutacji

e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl

Telefon: (43) 8233061

 

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar Link
mime Ankieta 2020-07-17 45,5 KB pobierz
mime Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia 2020-07-16 34,5 KB pobierz